Popis a parametry

Prskavky, délka 70cm, délka prskací hmoty 45cm, průměr prskací hmoty 4,5m, 5ks Použití 18+ Délka efektu 170s VAROVÁNÍ: Zákaz kouření! Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.
Kód produktu 18619
EAN 8595596302185

Alternativní produkty

Taška Vánoční s uchy 45x50cm

Skladem